Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HERVA SES

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van goederen door HERVA SES. In deze algemene voorwaarden verwijst “HERVA SES” naar de vennootschap HERVA SPORTS & EVENTS SUPPORT BVBA, met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Stadsestraat 51 en met ondernemingsnummer 0816.755.440. HERVA SES richt zich op de verhuur van o.a. maar niet limitatief: trailers (o.a. commentaar en podium), stellingen voor events, trussen, erebogen, cameraplatformen, tijdsregistratie, fotofinish, finishlijn…

Artikel 2 – Totstandkoming van verbintenissen en overeenkomsten

2.1. De huur komt tot stand op het moment dat de huurder het huurcontract tekent en gaat in op datum zoals overeengekomen in het huurcontract. Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met dit huurcontract. De klant erkent en bevestigt voorafgaand aan elke transactie kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, en deze door de enkele uitvoering van de transactie uitdrukkelijk te aanvaarden. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het huurcontract en de algemene voorwaarden zal het huurcontract prevaleren.

2.2. Aanvullingen en wijzigingen van reeds bestaande huurovereenkomsten kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van beide partijen gelden pas nadat deze door HERVA SES schriftelijk aan de huurder zijn bevestigd.

Artikel 3 – Huurprijs

3.1. De gehuurde goederen worden geleverd na ontvangst van de volledige huurprijs. Indien de huurder de prijs niet, onvolledig of laattijdig betaalt, zal HERVA SES de gehuurde goederen niet leveren, onverminderd het recht van HERVA SES om de volledige huurprijs en de kosten van ontbinding door te rekenen aan de huurder.

3.2. De huurprijs is de prijs zoals overeengekomen in het huurcontract. Huurprijzen zijn excl. BTW. Indien er niet aan de in overeenkomst opgenomen betalingstermijn wordt voldaan dan volgt er een herinnering voor het niet tijdig nakomen van de betalingsafspraak, incl. €15,00 aanmaningskosten per verstuurde aanmaning. Mocht hierop binnen de 8 dagen geen betaling volgen dan zal de vordering uit handen gegeven worden aan de raadsman van HERVA SES. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijke interesten zullen dan voor rekening zijn van de huurder.

3.3. Klachten of betwistingen met betrekking tot de facturatie dienen binnen de 8 werkdagen volgend op de factuurdatum schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan HERVA SES.

3.4. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op alle onbetaalde bedragen, vanaf factuurdatum, een intrest verschuldigd zijn van 12 % op jaarbasis. Daarenboven zal een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 150,00 EUR, onverminderd het recht van HERVA SES om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een grotere reële schade kan aantonen.

Artikel 4 – Annulering

In geval van annulering door de huurder is HERVA SES genoodzaakt om de volledige huurprijs als annuleringskost door te rekenen. De huurder erkent en begrijpt dit gelet op de schaarste van de
gehuurde goederen die meestal ver op voorhand worden gereserveerd en quasi onmogelijk nog opnieuw verhuurd kunnen worden bij annulering.

Artikel 5 – Einde

5.1. De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de huurder tekort schiet in de nakoming van de huurovereenkomst, kan HERVA SES de huurovereenkomst beëindigen zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van HERVA SES op de overeengekomen huurprijs, de interesten en alle bijkomende kosten voorvloeiende uit de ontbinding.

5.2. In geval van ontbinding overeenkomstig dit artikel, zullen alle vorderingen van HERVA SES op de huurder onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden en zal de huurder gehouden zijn alle door HERVA SES geleverde of ter beschikking gestelde goederen binnen de 24 uur na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving door HERVA SES aan HERVA SES terug te bezorgen. HERVA SES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel welke door de huurder of derden wordt geleden ten gevolge van het beëindigen van de huurovereenkomst.

Artikel 6 – Verplichtingen van de huurder

6.1. De huurder zorgt ervoor dat op het tijdstip van levering zoals overeengekomen in het huurcontract iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. De huurder zorgt voor alle pasjes, badges en andere benodigdheden om het terrein op een vlotte manier te bereiken. Zo niet, heeft HERVA SES het recht het gehuurde mee terug te nemen, onverminderd het recht van HERVA SES om de volledige huurprijs en alles extra kosten aan te rekenen aan de huurder.

6.2. De goederen dienen op de afhaaldag zoals bepaald in het huurcontract gereinigd klaar te staan. Anders worden er kosten voor reiniging en gevolgschade in rekening gebracht. Indien HERVA SES de goederen niet kan afhalen door afwezigheid van de huurder op de ophaaldag, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde goed is de huurder een vergoeding verschuldigd van tweemaal de huurprijs van een dag onverminderd het recht van HERVA SES op volledige schadevergoeding. De huurovereenkomst wordt hierdoor niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.

6.3. De huurder stemt er mee in HERVA SES ten allen tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde goed af te wijzen en HERVA SES hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van HERVA SES. De huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres dan omschreven op de overeenkomst.

6.4. De huurder zorgt voor stroomvoorzieningen t.w.v. 380/230 Volt (16 ampères) en voorziet het nodige om de gehuurde goederen aan te sluiten aan het elektriciteitsnet. Bovendien dient de huurder alle maatregelen te nemen om de gehuurde goederen veilig op te zetten. De huurder aanvaardt dat de installatie van de gehuurde goederen dient te worden gekeurd onder zijn verantwoordelijkheid.

6.5. De huurder zorgt voor maaltijden en logement voor de werknemers van HERVA SES tijdens het event.

6.6. De huurder neemt de nodige (veiligheids)maatregelen om de gehuurde goederen af te schermen van het publiek.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid / overmacht

7.1.De huurder erkent en aanvaart dat de verbintenis langs de zijde van HERVA SES een inspanningsverbintenis is.

7.2. HERVA SES kan niet aansprakelijk worden gesteld indien door overmacht niet, onvolledig of laattijdig de gehuurde goederen ter beschikking van de huurder worden gesteld. Indien er geen sprake van overmacht is, zal de door HERVA SES te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen.

Artikel 8 – Controle

Teneinde problemen te voorkomen, moet de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken of andere klachten zijn dient de huurder onmiddellijk na ontvangst van de goederen per mail of per fax contact op te nemen met HERVA SES. Na gebruik van de goederen worden klachten niet meer aanvaard.

Artikel 9 – Schade, verlies

9.1. Ontstane schade dient onmiddellijk aan HERVA SES te worden gemeld. Het zelf verrichten van repartie is niet toegestaan. De huurder is verplicht de schade aan het gehuurde goed ten gevolgen van zorgeloos of foutief gebruik, alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, het gehuurde goed alsmede onderdelen en/of toebehoren aan HERVA SES te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de huurder om alle schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan HERVA SES te vergoeden.

9.2. HERVA SES is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door de huurder dewelke ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De huurder zal HERVA SES vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

9.3. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal/beschadiging van de gehuurde goederen. De huurder verbindt zich te verzekeren voor mogelijke schade die hij of zijn organisatie veroorzaakt aan de gehuurde goederen.

9.4. De door HERVA SES gemaakte expertise ten behoeven van het vaststellen van de schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komen rechtstreeks voor de rekening van de huurder.

Artikel 10 – Dubbele boeking

HERVA SES heeft het recht de bestelde goederen te huren van een andere firma en deze te verhuren aan de huurder, indien haar eigen goederen tijdens de gevraagde periode reeds verhuurd zijn voor een ander event.

Artikel 11 – Vergunningen / Boetes / belastingen

De huurder is verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse, vergunningen, toelatingen, afschriften, verzekeringen voor het gebruik van gehuurde goederen, alsook voor de naleving van alle relevante wetgeving met betrekking tot het gebruik van de gehuurde goederen. HERVA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van terzake benodigde vergunningen, afschriften, verzekeringen… Door of vanwege opsporingsdiensten geconstateerd verzuim, nalatigheid, niet voldoen aan de bepalingen van vereiste procedures, boeten zijn voor rekening van de huurder. De huurder komt overeen alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmaterialen door hem, of derden, te zullen betalen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1. Alle vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering of beëindiging van deze algemene voorwaarden of enige offerte, bestelling, overeenkomsten, daaronder zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht.

12.2. De klant erkent dat in geval van betwisting die niet minnelijk kan worden geregeld, uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn om hiervan kennis te nemen. Indien de betwisting tot de exclusieve bevoegdheid van het Vredegerecht behoort, zal de Vrederechter van het 5de Kanton te Antwerpen de zaak beslechten.

Or
Forgot Password?
We will send you the password in few minutes.